กลุ่มกฎหมาย


คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 196/2566 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดย ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลดแล้ว 63 ครั้ง

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 196/2566 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างให้เป็นผู้ขับรถเป็นครั้งคราวของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี