ระบบบริหารโครงการ
วันที่รับโครงการ ชื่อโครงการ ผู้ส่งโครงการ สถานะ รายละเอียด
2023-12-08 มหกรรมการปรับเปลี่ยนพฤคิกรรมและการออกกำลังกายส่งเสริมการดำเนินงานต้นแบบองค์กรไร้พุง ปีงบประมาณ 2567
เงินบำรุง 133,535.00 บาท
โรงพยาบาลบ้านลาด
โรงพยาบาลบ้านลาด
พบ 0033.301/3414
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-08 อบรมการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองศูนย์เวลเนส (Wellness Center)
ภูมิปัญญาแผนไทย 6,600.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พบ 0033.014/471
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-07 ขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จังหวัดเพชรบุรี ปี 2567
Non UC 33,300.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
พบ 0033.004/406
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-07 ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี ปี 67
Non UC 33,700.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
พบ 0033.004/407
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-07 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อย. 53,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
พบ 0033.007/846
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-07 รับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562
ภูมิปัญญาแผนไทย 76,200.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พบ 0033.014/473
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-06 ตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาความเสี่ยงสุขภาพประชาชนจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เงินบำรุง 7,970.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขุนห้วย
พบ 0233/779
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-06 วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ
เงินบำรุง 26,400.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตำบลเขาใหญ่
พบ 0233/778
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-04 พัฒนาและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพปี 2567และขออนุมัติใช้เงิน
เงินบำรุง 160,700.00 บาท
โรงพยาบาลบ้านลาด
โรงพยาบาลบ้านลาด
พบ 0033.305.4/3380
กลุ่มงานประกันสุขภาพ รายละเอียด
2023-12-04 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนปี 2567 และขออนุมัติใช้เงิน
เงินบำรุง 18,000.00 บาท
โรงพยาบาลบ้านลาด
โรงพยาบาลบ้านลาด
พบ 0033.303/3299
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-04 ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในคววามรับผิดชอบ
เงินบำรุง 204,750.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี
พบ 0133/1072
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-01 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์
เงินบำรุง 41,668.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน
พบ 0833/442
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-12-01 การใส่ใจคนละนิดพิชิตเบาหวานความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือด
กองทุนตำบล 13,620.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง
พบ 0433/741
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-12-01 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 67
กองทุนตำบล 125,120.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง
พบ 0433/742
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-12-01 มหกรรม Workout Challenge บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย
เงินบำรุง 165,790.00 บาท
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
พบ 0033.301/996
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-12-01 จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เงินบำรุง 24,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครก
พบ 0533/510
กลุ่มงานประกันสุขภาพ รายละเอียด
2023-12-01 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เงินบำรุง 91,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน
พบ 0833/441
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-11-30 สร้างความรู้ตวามเข้าใจในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ
เงินบำรุง 96,000.00 บาท
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
พบ 0033.305/5714
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-30 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุขยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
เงินบำรุง 133,278.00 บาท
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
พบ 0033.304/5597
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-30 จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เงินบำรุง 108,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล
พบ 0333/581
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-11-30 ตรวจสอบภายในสถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล
เงินบำรุง 24,100.00 บาท
โรงพยาบาลบ้านลาด
โรงพยาบาลบ้านลาด
พบ 0033.301/3261
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-11-30 จัดบริการดูแ้ลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เงินบำรุง 30,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล
พบ 0333/583
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-11-29 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง NCDs
กองทุนตำบล 9,355.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก
พบ 0533/508
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-11-29 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2567
เงินบำรุง 1,083,440.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พบ 0033.005/531
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-28 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปีงบประมาณ 2567
เงินบำรุง 5,200.00 บาท
โรงพยาบาลเขาย้อย
โรงพยาบาลเขาย้อย
พบ 0033.308/1619
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-28 จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เงินบำรุง 150,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน
พบ 0633/564
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-11-28 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2567
กองทุนตำบล 54,280.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง
พบ 0433/730
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-28 พัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เงินบำรุง 4,800.00 บาท
โรงพยาบาลเขาย้อย
โรงพยาบาลเขาย้อย
พบ 0033.308/1618
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-28 รณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนตำบลบางจาก ปี 2567
กองทุนตำบล 22,120.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก
พบ 0133/1051
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-28 ส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชะอำ ปี 2567
เงินบำรุง 101,640.00 บาท
โรงพยาบาลชะอำ
โรงพยาบาลชะอำ
พบ 0033.301/2690
กลุ่มงานประกันสุขภาพ รายละเอียด
2023-11-28 การอบรมหลักสูตรยกระดับคุณค่าเพิ่มมูลค่าความเป็นเลิศงานบริการ
เงินบำรุง 13,400.00 บาท
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
พบ 0033.202/496
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-28 เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพรพมหากษัตริย์ ปี 2567 (ยกเลิกโครงการ)
เงินบำรุง 28,000.00 บาท
โรงพยาบาลชะอำ
โรงพยาบาลชะอำ
พบ 0033.301/2691
กลุ่มงานประกันสุขภาพ รายละเอียด
2023-11-27 จัดทำสื่อภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
ภูมิปัญญาแผนไทย 20,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พบ 0033.014/438
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-24 ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลท่าตะคร้อ ปี 67
กองทุนตำบล 35,916.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
พบ 0733/588
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-24 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวัยเรียน วัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในระบบสุขภาพจิตวิถีใหม่
เงินบำรุง 7,080.00 บาท
โรงพยาบาลบ้านลาด
โรงพยาบาลบ้านลาด
พบ 0013.303/3217
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-23 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
เงินบำรุง 16,800.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
พบ 0233/746
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-21 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านลาด
เงินบำรุง 43,200.00 บาท
โรงพยาบาลบ้านลาด
โรงพยาบาลบ้านลาด
พบ 0033.302/3174
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-20 มหกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกำลังกายส่งเสริมการดำเนินต้นแบบองค์กรไร้พุง เครือข่ายบริการสุขภาพ
เงินบำรุง 103,590.00 บาท
โรงพยาบาลเขาย้อย
โรงพยาบาลเขาย้อย
พบ 0033.304/1579
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-20 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพี่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
กองทุนตำบล 86,231.25 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง
พบ 0433/723
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-16 สร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เงินบำรุง 28,640.00 บาท
โรงพยาบาลเขาย้อย
โรงพยาบาลเขาย้อย
พบ 0033.305/1573
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-11-16 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรคสำคัญของพื้นที่อำเภอ
เงินบำรุง 105,600.00 บาท
โรงพยาบาลเขาย้อย
โรงพยาบาลเขาย้อย
พบ 0033.305/1572
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-15 อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หลักสูตร 70 ชม.
เงินบำรุง 129,035.00 บาท
โรงพยาบาลชะอำ
โรงพยาบาลชะอำ
พบ 0033.301/2552
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-14 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขประจำปี 2567
เงินบำรุง 25,860.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย
พบ 0333/543
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-14 จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กองทุนตำบล 11,560.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้งออก
พบ 0533/490
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-14 สุขภาพเท้าดี ชีวิมีสุข
เงินบำรุง 9,800.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลดอนขุนห้วย
พบ 0233/725
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-13 หน่วยแพทย์ พอ.สว.
เงินบำรุง 169,995.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
พบ 0233/714
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-13 สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ
เงินบำรุง 90,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
พบ 0233/715
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-11-13 พัฒนาองค์กรคุณภาพ HA โรงพยาบาลท่ายาง ปี 2567
เงินบำรุง 141,600.00 บาท
โรงพยาบาลท่ายาง
โรงพยาบาลท่ายาง
พบ 0033.301/1669
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-13 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.
เงินบำรุง 96,360.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม
พบ 0533/491
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-13 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพฯ
เงินบำรุง 74,240.00 บาท
โรงพยาบาลเขาย้อย
โรงพยาบาลเขาย้อย
พบ 0033.306/1513
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-10 ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เงินบำรุง 784,700.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
พบ 0033.008/837
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-09 คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2567
เงินบำรุง 48,600.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พบ 01
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-09 ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำและก่อสร่้างโดมเอนกประสงค์
เงินบำรุง 500,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ
พบ 0233/677
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-11-07 สร้างอาชีพประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ด้วยหลักสูตรอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ
สนับสนุน 508,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พบ 07
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-31 ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
เงินบำรุง 614,300.00 บาท
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
พบ 0033.202/450
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-31 หน่วยแพทย์ พอ.สว.
เงินบำรุง 20,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก
พบ 0433/680
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-31 จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เงินบำรุง 12,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม
พบ 0533/461
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-30 สำรวจ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และติดตามสถานประกอบการขออนุญาตศึกษาวิจัยฯ
ภูมิปัญญาแผนไทย 51,120.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พบ 06
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-30 อบรมหลักสูตรงานพลังกลุ่มและความสุข
เงินบำรุง 105,740.00 บาท
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
พบ 0033.202/449
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-26 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี และแผนปฏิบัติการ ปี 2567
เงินบำรุง 50,450.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
พบ 05
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-25 อบรมให้ความรู้เพื่อการจัดทำสถานีสุขภาพ ปี 2567
เงินบำรุง 20,400.00 บาท
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
พบ 0033.304/5230
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-25 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เงินบำรุง 689,700.00 บาท
โรงพยาบาลบ้านลาด
โรงพยาบาลบ้านลาด
พบ 0033.302/2862
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-25 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
เงินบำรุง 113,970.00 บาท
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
พบ 0033.301/840
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-20 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบบริการทางการแพทย์
เงินบำรุง 9,900.00 บาท
โรงพยาบาลชะอำ
โรงพยาบาลชะอำ
พบ 0033.301/2300
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายละเอียด
2023-10-20 แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9
เงินบำรุง 68,740.00 บาท
โรงพยาบาลบ้านแหลม
โรงพยาบาลบ้านแหลม
พบ 0033.310/2309
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-19 พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด
เงินบำรุง 58,200.00 บาท
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
พบ 0033.301/826
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-18 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เงินบำรุง 480,000.00 บาท
โรงพยาบาลชะอำ
โรงพยาบาลชะอำ
พบ 0033.301/2246
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-17 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
สพฉ. 578,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
พบ 03
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-17 แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9
เงินบำรุง 132,300.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
พบ 04
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-17 แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9
เงินบำรุง 58,964.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี
พบ 0133/922
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-12 หน่วยแพทย์ พอ.สว.
เงินบำรุง 40,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ
พบ 0333/944
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-11 สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก
เงินบำรุง 51,070.50 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ
พบ 0733/535
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-11 แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9
เงินบำรุง 90,300.00 บาท
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
พบ 0033.301/811
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-10 สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก
เงินบำรุง 80,554.50 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ
พบ 0733/533
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-09 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เงินบำรุง 700,000.00 บาท
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
พบ 00
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-09 รณรงค์การล้างมือป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ
เงินบำรุง 7,000.00 บาท
โรงพยาบาลชะอำ
โรงพยาบาลชะอำ
พบ 0033.311/2161
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-09 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ
เงินบำรุง 117,900.00 บาท
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
พบ 0033.301/755
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-06 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
เงินบำรุง 80,000.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
พบ 0733/520
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-06 สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก
กองทุนตำบล 70,024.50 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งวิเชียร ตำบลยางน้ำกลัดใต้
พบ 0733/519
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-05 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน และทีมหมอครอบครัว
เงินบำรุง 83,200.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน
พบ 0833/380
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-05 แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9
เงินบำรุง 83,100.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน
พบ 0833/381
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-04 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2567
เงินบำรุง 215,529.00 บาท
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
พบ 0033.301/4938
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-04 สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก
กองทุนตำบล 70,025.50 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
พบ 0733/514
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-03 ส่งยาถึงบ้าน ได้ยาทันใจ ปลอดภัยแน่นอน
เงินบำรุง 170,650.00 บาท
โรงพยาบาลบ้านลาด
โรงพยาบาลบ้านลาด
พบ 0033.301/2621
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-10-02 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระยะ 3 ปี
เงินงบประมาณ 149,420.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด
พบ 0633/466
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-09-11 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและสร้างหลักประกันสุขภาพปี 2567
เงินบำรุง 107,140.00 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
พบ 01
สำนักเลขานุการ รายละเอียด
2023-09-11 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ปี 2567
Non UC 31,199.99 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
พบ 02
สำนักเลขานุการ รายละเอียด