ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
032-425100 ต่อ 3006

นพ.อมรเทพ บุตรกตัญญู
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
032-425100 ต่อ 3005

นายฉัตรชัย สมานมิตร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
032-425100 ต่อ 3005

นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
ด้านเภสัชสาธารณสุข
032-425100 ต่อ 3005

นายสำราญ เจริญผล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

ดร.ธนวัฒน์ รุ่งศิริวัฒนกิจ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

นายสนอง เบี่ยงสวาท
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

นพ.ประกาศิต ชมชื่น
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์ชำนาญการ
ด้านเวชกรรม
032-425100 ต่อ 3005

นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์
ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี
032-425100 ต่อ 3006

ที่ปรึกษานายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 นายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนางไพรัตน์ มณีสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางมุทิตา เครือปะละ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษนางปัทมา แก้วดำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายภิญโญ ภู่ประภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายอภิชัย สังข์ผาด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายณรงค์ พุทธรักษา
นิติกรชำนาญการน.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ
เภสัชกรชำนาญการนายบัณฑิต ต้วมศรี
เภสัชกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
เภสัชกรชำนาญการพิเศษนางพยุง พุ่มกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยทพญ.อนัญญา กลับประดิษฐ
ทันตแพทย์ชำนาญการนส.สุนันทินี หอมเลย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญนพ.อมรเทพ บุตรกตัญญูพญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์นพ.ประกาศิต ชมชื่นนพ.จตุภูมิ นีละศรีพญ.ปิยนุช ศรีสุคนธ์นพ.ปางชนม์ เตี้ยแจ้พญ.อนุธิดา ประทุม

 

     สาธารณสุขอำเภอ     นายณรงค์ ไมตรีจิตร์นายธรรมรงค์ ทวีศรีนายเชาว์ ทองมานายสนอง เบี่ยงสวาทนายสุขประเสริฐ ทับสีนายโฆษิต เม่งสวัสดิ์