ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
032-425100 ต่อ 3006

นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
032-425100 ต่อ 3005

นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
032-425100 ต่อ 3005

นายสำราญ เจริญผล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

นายฉัตรชัย สมานมิตร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ
032-425100 ต่อ 3005

นางเพ็ญศรี หว่านล้อม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์
ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี
032-425100 ต่อ 3006

นพ.อมรเทพ บุตรกตัญญู
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
032-425100 ต่อ 3005

นพ.จีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

นายประสาน วงค์ลาวัลย์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
032-425100 ต่อ 3005

 

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 นางมุทิตา เครือปะละ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการนายฉัตรชัย สมานมิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการนางภัทรภรณ เอี่ยมสอาด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายภิญโญ ภู่ประภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนายณรงค์ พุทธรักษา
นิติกรชำนาญการนายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล
เภสัชกรชำนาญการพิเศษนายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนางเพ็ญศรี หว่านล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษทพญ.อนัญญา กลับประดิษฐ
ทันตแพทย์ชำนาญการนางไพรัตน์ มณีสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายธนวัฒน์ รุ่งศิริวัฒนกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษน.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ
เภสัชกรชำนาญการ

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญนพ.ประกาศิต ชมชื่นนพ.จตุภูมิ นีละศรีพญ.ปิยนุช ศรีสุคนธ์นพ.อมรเทพ บุตรกตัญญูพญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์นพ.ปางชนม์ เตี้ยแจ้พญ.อนุธิดา ประทุม

 

สาธารณสุขอำเภอนายณรงค์ ไมตรีจิตร์นายประสาน วงค์ลาวัลย์นายสนอง เบี่ยงสวาทนายเชาว์ ทองมานายธรรมรงค์ ทวีศรีนายประเสริฐ ปลอดโปร่งนางสุมาลี จันทรสุขโขนายสุขประเสริฐ ทับสี