โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในหญิงไทยแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 5 ด้วยเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อสม.

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 43 คน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในหญิงไทยแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 5 ด้วยเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกับการทำงานเชิงรุกในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร่วมด้วย นางปานทิพย์ ศิริโชติ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และอสม.ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี