พิธีมอบรางวัลต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต รางวัลต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ และรางวัลต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 44 คน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พิธีมอบรางวัลต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต รางวัลต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ และรางวัลต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในวาระก่อนการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี