ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2565 Share for resilience @Region 5 เขต 5 ร่วมสร้าง ร่วมแบ่งปัน สานพลังแกร่ง

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 505 คน

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2565 Share for resilience @Region 5 เขต 5 ร่วมสร้าง ร่วมแบ่งปัน สานพลังแกร่ง ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม