กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

โดย ณัฏฐ์ ประจักษ์รัตน์ ดาวน์โหลดแล้ว 397 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564