พิธีมอบเข็มพระราชทาน เข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ ส.ค.ส.พระราชทาน จังหวัดเพชรบุรี

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 38 คน

วันนี้ (14 มกราคม 2565) เวลา 13:30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการพอ.สว.ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบเข็มพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และส.ค.ส.พระราชทานแก่อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ พอ.สว. ประจำจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน โดยจังหวัดเพชรบุรี ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 18 เมื่อปี พ.ศ 2512 จนถึงปัจจุบัน โดยมีอาสาสมัครสายการแพทย์และสาธารณสุขสายสนับสนุน ร่วมปฏิบัติงานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณอาสาสมัครพอ.สว.และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน ในกลุ่มเปราะบาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้ง พระราชทานส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ให้แก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมพระนครคีรีชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี