ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนกรกฎาคม 2563

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
31 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 95 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
30 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมติดตามการดำเนินงานในคลินิกวัณโรค
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
30 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมวางแผนงานการดำเนินการติดตั้งวัคซีนใจในชุมชน
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
29 กรกฎาคม 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : AAR รับตรวจราชการ
ประธาน : รองทวีศักดิ์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
29 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม PM วัยเรียน
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
24 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : เวที แลกเปลี่ยน พชต. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ
ประธาน : รอง นพ.สสจ.พบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
23 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : VDO Conference ADR แนวทางการติดตามผลการรักษาและรายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากยาที่มีกัญชาผสมอยู่ ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PM กลุ่มปฐมวัย
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมสถานประกอบการ วัยทำงาน
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
22 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : รับคณะกรมการ TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่เก็บคณะแนน
ประธาน : ผวจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
21 กรกฎาคม 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : การทบทวนคลีนิก HA
ประธาน : รอง นพ.สสจ.พบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
21 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมสถานประกอบการวัยทำงาน
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
20 กรกฎาคม 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นสายตาดี สูงดีสมส่วน จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 กรกฎาคม 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณาคำร้อง ม.41
ประธาน : นางสุรัตน์ พลบุตร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
16 กรกฎาคม 2563
ถึง
17 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 85 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
16 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน NCD
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
15 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเครือข่ายปฐมวัยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
15 กรกฎาคม 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ TO BE NUMBER ONE ก.6
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
15 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม คสจ.
ประธาน : ผวจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 600
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
13 กรกฎาคม 2563
ถึง
14 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ตรวจรับเครื่องวัดความดัน
ประธาน : พัสดุ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์
หน่วยงาน : พัสดุ
โทร. 129
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ประธาน : นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 4 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
10 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีในการนำส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : งานการเงิน
หน่วยงาน : การเงิน
โทร. 128
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 กรกฎาคม 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : นริศรา นพคุณ
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 600
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
9 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมติดตามให้ความรู้แก่ จนท.ผู้รับผิดชอบตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ITA
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
8 กรกฎาคม 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : มาตรฐาน HA
ประธาน : รอง นพ.สสจ.พบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
8 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ/คณะกรรมการโรคติดต่อ
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
3 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับการนิเทศงาน
ประธาน : หน กลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
3 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับการนิเทศงาน
ประธาน : หน กลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับตรวจราชการ รอบ2
ประธาน : สธน.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : แลกเปลี่ยนเรียนร้ PCU/NPCU
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
2 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมปรึกษาหารือ
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน Acute Care ให้แก่เจ้าหน้าที่
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 กรกฎาคม 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับทีมตรวจฯ การบริหารงบประมาณฯ
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : มอบนโยบาย มาตรการผ่อนปรนระยะที่5
ประธาน : นายอนุทิน ชาญวีรกุล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
1 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาสที่ 3
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 6 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
1 กรกฎาคม 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ซ้อมนำเสนอสไลด์รับตรวจราชการ
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 3 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 975 คน