ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนสิงหาคม 2565

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
31 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
29 สิงหาคม 2565
ถึง
30 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้้าที่ และเครือข่ายดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2565
ประธาน : นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 3014
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
29 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมพิจารณาคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 5
ประธาน : นพ.สสจ.พบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
24 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน อวช
ประธาน : รอง นพ.สสจ. (นายสุทัศน์ ไชยยศ)
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
24 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 3013
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
24 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม คสจ.
ประธาน : ผู้ว่าราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
23 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : นำเสนอตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ประธาน : รองเพ็ญศรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการมาลาเรีย
ประธาน : นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 3017
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
22 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : กบจ
ประธาน : ผวจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 3007
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
19 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ และรับมอบเกียรติบัตร
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 32 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
18 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คัดเลือกบรรจุ พยาบาลวิชาชีพ
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 8 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : คัดเลือกบรรจุ พยาบาลวิชาชีพ
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : การทบทวนอัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
ประธาน : นพ.ประกาศิต ชมชื่น (ประธาน CFO จังหวัดเพชรบุรี)
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 3013
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : palliative care
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
17 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะกรรมการโบราณสถานจังหวัดเพชรบบุรี
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
16 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ประธาน : นพ.สสจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
16 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : แลกเปลี่ยน PCU
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
15 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดและงาน TO BE NUMBER ONE
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
15 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : รอง ผวจ.พบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 3017
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
11 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คัดเลือกเลื่อน
ประธาน : นพสสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
11 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : หุ่นเงาโลก
ประธาน : ผวจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 3007
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คัดเลือกเลื่อน
ประธาน : นพสสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ปรชุม การสำรวจข้อมูลและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)
ประธาน : ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 3017
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
9 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม การสำรวจข้อมูลและวางแผนพัฒนาศูนย์ปฏิบัตการภาวะฉุกเฉิน
ประธาน : ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 3017
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
8 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
8 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
4 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมทีมCDCU การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประธาน : ไม่มี อบรมวิทยากรจากส่วนกลาง
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 3017
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
4 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : unesco
ประธาน : ผวจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 3007
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมทีมCDCU การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประธาน : ไม่มี อบรมวิทยากรจากส่วนกลาง
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 3017
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 สิงหาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 3014
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
2 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ
ประธาน : รอง นพ. สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
1 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : รับดูงาน TO BE NUMBER ONE
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
1 สิงหาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 5 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 9 คน