ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนเมษายน 2563

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
30 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 95 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
29 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม คสจ.
ประธาน : ผวจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 600
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
28 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องสำอาง
ประธาน : นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
27 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : PMQA
ประธาน : รองทวีศักดิ์ วัดอุดม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
24 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม Case conference ครั้งท่ี 1 ทันตเวชศาสตร์ครอบครัว
ประธาน : รองทวีศักดิ์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : น.ส.ชมนาด ทับศรีนวล
หน่วยงาน : ทันตสุขภาพ
โทร. 124
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
24 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Thai Cancer data base
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
22 เมษายน 2563
ถึง
23 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม PM กลุ่มวัย
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
21 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
14 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีในการนำส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : งานการเงิน
หน่วยงาน : การเงิน
โทร. 128
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวก การสร้างSelf Esteem และการป้องกันเด็กถูกกลั่นแกล้ง
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
10 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : กิจกรรม "สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส พร้อมฟังบรรยายธรรม"
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 200 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
9 เมษายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม EOC COVID-19
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
7 เมษายน 2563
ถึง
8 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม PM กลุ่มวัย
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 90 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
6 เมษายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม EOC COVID-19
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 เมษายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม EOC COVID-19
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 เมษายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : การใช้กฎหมายเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จ.เพชรบุรี
ประธาน : ผวจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 เมษายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม EOC COVID-19
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 เมษายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
ประธาน : รองโกศล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 7 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 เมษายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมติดตามการประเมิน (ITA) ปี 2563
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 6 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
1 เมษายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม EOC COVID-19
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 4 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 736 คน