ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนมีนาคม 2566

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
31 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
ประธาน : หน.กลุ่มงานแผนไทย
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
31 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมแพทย์
ประธาน : รองนายแพทย์สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
31 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงโครงการครอบครัวมั่นคง เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประธาน : รองนายแพทย์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
30 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
30 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
ประธาน : คุณวิไลรัตน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
30 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : คณะทำงานศชร.
ประธาน : พมจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
29 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานฯ
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
29 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมพัฒนายุทธศาตร์ด้านการแพทย์แผนไทย เฉพาะกิจพิเศษ
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
29 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ปรับห้องประชุม
ประธาน : 1
จำนวนผู้เข้าประชุม : 1 คน
ชื่อ : นายพากร ชุณหภัทรกุล
หน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์
โทร. 3101
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
29 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
28 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : 3หมอ
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
28 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 3014
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
28 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ฟังผลตรวจสุขภาพ
ประธาน : นางรพีพร ฤาเดช
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
27 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเทศกาลสงกรานต์
ประธาน : รองฯ บุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ช้องนาง บุตรรัตน์
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
27 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมปรึกษาหารือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน
ประธาน : สถาบันกัลยาณ์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
27 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 3017
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
24 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ตรวจเยี่ยมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ
ประธาน : หน.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
24 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : Zoom สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
24 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : Zoom สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
23 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับตรวจราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับตรวจราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
23 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : รับตรวจราชการติดตามงบลงทุน
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 3007
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
23 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะตรวจราชการประชุมเตรียมสรุป
ประธาน : ผตร.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับตรวจราชการ Digital Health
ประธาน : ทีมตรวจราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
22 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : Zoom รับตรวจราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
22 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ตรวจราชการ ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
ประธาน : ทีมตรวจราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 13 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 3017
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
22 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : รับการตรวจราชการ รอบที่ 1
ประธาน : ผตร.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
21 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับตรวจราชการ
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
21 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับการตรวจราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : นายพากร ชุณหภัทรกุล
หน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์
โทร. 3101
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
20 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับตรวจราชการสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
20 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ประธาน : นายอมรเทพ บุตรกตัญญู
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
20 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สอบพยาน
ประธาน : นายสำราญ เจริญผล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : กลุ่มกฏหมาย
โทร. 3027
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
20 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 5
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 3013
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : นักศึกษาทันตแพทย์มหิดลฝึกงาน On line
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : สิตา รุ่งประเสริฐ
หน่วยงาน : ทันตสุขภาพ
โทร. 3026
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
17 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ตรวจสุขภาพ
ประธาน : นางรพีพร ฤาเดช
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
15 มีนาคม 2566
ถึง
16 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์
ประธาน : หน.ไพรัตน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
16 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่
ประธาน : นายสำราญ เจริญผล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 90 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
16 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรม ชมรม TO BE NUMBER ONE เตรียมประกวดระดับภาค
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมความพร้อมการนำเสนอตรวจราชการสาขากัญชาทางการแพทย์ และ HFW จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขกรณีปกติ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ประธาน : รองนายแพทย์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
14 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม กบห. ปี 2566
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมพิจารณาคดีกรณีแจ้งความนพจับ
ประธาน : นายแพทย์ สสจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 3014
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
13 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวด ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัด
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ปัจฉิมนิเนศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ (สาธารณสุขศาสตร์)
ประธาน : นางไพรัตน์ มณ๊สะอาด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
9 มีนาคม 2566
ถึง
10 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรม TO BE NUMBER ONE IDOL
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมหารือแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
9 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการปี 2566
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
8 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการฯ
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
8 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLจังหวัด
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
7 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานขออนุญาตพิจารณาสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า(กัญชา)
ประธาน : นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
7 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ฯ
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
7 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมเตรียมงานคัดกรองมะเร็งเต้านม Mammogram ปี 66
ประธาน : รองลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
3 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงการบริหารงบลงทุน
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 3007
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการด้านยกระดับกิจกรรมและความบันเทิง (Event - Entertainment) เพชรบุรี – ชะอำ สู่ความเป็นสากล
ประธาน : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
3 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมรับการตรวจเยี่ยม รมต.สาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 3007
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม เตรียมพร้อมต้อนรับ
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
2 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ปรับห้องประชุม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : นายพากร ชุณหภัทรกุล
หน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์
โทร. 3101
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 มีนาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมต้อนรับ
ประธาน : หัวหน้าบริหาร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 3007
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
1 มีนาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 5 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 11 คน