ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนกันยายน 2563

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
29 กันยายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : พิจารณาจัดสรรทุน นศ.พยบ.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
28 กันยายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 กันยายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงานฯ
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
22 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุฯ
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
21 กันยายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : เรื่อง พิจารณาผลเครื่องตรวจอวัยวะ
ประธาน : นายอมรเทพ บตุรกตัญญู
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์
หน่วยงาน : พัสดุ
โทร. 129
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
21 กันยายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายสุขพ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
18 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : การพิจารณาเงินเหมาจ่าย Op Refer จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 17 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุฯ
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 กันยายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ต้อนรับคณะดูงาน จ.ศรีษะเกษ
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
16 กันยายน 2563
ถึง
17 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : ณัฐนันท์ แพเนียม
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
16 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมความพร้อมงบลงทุนปี2564
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์
หน่วยงาน : พัสดุ
โทร. 129
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
15 กันยายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : VDCสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 63 รอบ 2
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
15 กันยายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : งานปฐมวัย
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
ประธาน : นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 กันยายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ประธาน : นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 4 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
14 กันยายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
14 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เกลี่ยกรอบอัตรากำลัง
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
8 กันยายน 2563
ถึง
11 กันยายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวด อสม.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมรับฟังrพรบ.ปฐมภูมิระบบ ZOOM
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 กันยายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ประธาน : นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 4 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
10 กันยายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีในการนำส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : งานการเงิน
หน่วยงาน : การเงิน
โทร. 128
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
8 กันยายน 2563
ถึง
9 กันยายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณาคัดเลือก
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
7 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ซ้อมเพลงรับเสด็จ
ประธาน : นพ สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
4 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ซ้อมเพลงรับเสด็จ
ประธาน : นพ สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
3 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 กันยายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : กรรมการปฐมภูมิ
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำวังหงัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
2 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมงานประชุมฯ
ประธาน : นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 14 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ซ้อมเพลงรับเสด็จ
ประธาน : นพ สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 กันยายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : การมอบหมายภารกิจการรับเสด็จฯ
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 กันยายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประธาน : รอง นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 4 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 5 คน