ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนมีนาคม 2564

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
31 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม กวป
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
26 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : วัน อสม.
ประธาน : รองทวีศักดิ์ วัดอุดม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 300 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 มีนาคม 2564
ถึง
24 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม PM กลุ่มวัย
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
23 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบงานมะเร็งจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
19 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมพิจารณาเลื่อนระดับพยาบาลววิชาชีพชำนาญการ
ประธาน : รองสุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
18 มีนาคม 2564
ถึง
19 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมสร้างงานวิจัย/นวัตกรรม
ประธาน : รองฯทวีศักดิ์ วัดอุดม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
19 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมรอบรู้เรื่อง พรบ. สุขภาพจิตและนิติจิตเวช
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : งานเวชศาสตร์ครอบครัว
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 มีนาคม 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : VDO conf ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
ประธาน : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
17 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมงานโภชนาการ
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
16 มีนาคม 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
ประธาน : นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
16 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมพัฒนาผู้ให้บริการงานEPI
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
12 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : กรรมการปฐมภูมิ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
11 มีนาคม 2564
ถึง
12 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม PM กลุ่มวัย
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
11 มีนาคม 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ตรวจราชการ จ.สมุทรสาคร
ประธาน : 5
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : (สำรอง)ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
10 มีนาคม 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : Long Term Care
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
9 มีนาคม 2564
ถึง
10 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 มีนาคม 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม ก.บ.ห. ปี 2564 ครั้งที่ 6
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
5 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ
ประธาน : นพ.สสจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
4 มีนาคม 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : การดำเนินงานโรงพยาบาลต้นแบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานและเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 3 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 600
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
4 มีนาคม 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ตรวจราชการ จ.นครปฐม
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
4 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี 2/2564
ประธาน : ผวจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 75 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
3 มีนาคม 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธาน : รองสุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
3 มีนาคม 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม Green Zone สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : รองทวีศักดิ์ วัดอุดม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 6 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 มีนาคม 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
2 มีนาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณารายการประกอบแบบ
ประธาน : นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 3 คน
ชื่อ : ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์
หน่วยงาน : พัสดุ
โทร. 129
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 มีนาคม 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ต้อนรับเจ้าหน้าที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
1 มีนาคม 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : พรบ. อาหาร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 6 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 8 คน