ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนมกราคม 2565

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
31 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ตรวจราชการ จ.สมุทรสงคราม
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
28 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมพิจารณาเลื่อนระดับพยาบาลววิชาชีพชำนาญการ
ประธาน : รองสุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
24 มกราคม 2565
ถึง
28 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
28 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : Zoom อสม.
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
27 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณี รอบ 1 เมษายน 2565
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
27 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เงินเดือน
ประธาน : หน.ทรัพย์ฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ตรวจราชการ จ.สมุทรสงคราม
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 7 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมที SM CM เพื่อพัฒนางานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
25 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
24 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม AED
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
24 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสร้างสุขในองค์กรและทีมพี่เลี้ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
ประธาน : นางเพ็ญศรี หว่านล้อม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
20 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมรับการตรวจราชการ รอบที่1
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
20 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับตรวจราชการ รอบที่1
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
19 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : นำเสนอการตรวจราชการรอบที่ 1/2565
ประธาน : หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
19 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมตรวจราชการงานสุขภาพจิต
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
18 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : นิเทศติดตามงานกลุ่มวัย
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ทีมนิเทศติดตามงานกลุ่มวัย
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ซ้อมนำเสนอสไลด์รับตรวจราชการ
ประธาน : รองสุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
17 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานรับรองหมอพื้นบ้าน
ประธาน : นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 123
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
17 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมทีมสุขภาพภาคประชาชน
ประธาน : รองเพ็ญศรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 70 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
15 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มบริโภค
ประธาน : นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบงานมะเร็งจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
14 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
14 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คัดเลือกบรรจุ พยาบาลวิชาชีพ
ประธาน : รอง สุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
13 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คัดเลือกบรรจุ พยาบาลวิชาชีพ
ประธาน : รอง สุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
12 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คัดเลือก อสม.ระดับเขตปี 65
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 1 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
12 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
12 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
12 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารวัคซีนโควิด 19
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
11 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : หน.กง.นำเสนอข้อมูลสไลด์รับตรวจราชการ
ประธาน : รองสุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
11 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คัดเลือก อสม.ระดับเขตปี 65
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
10 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมทักษะการติดตั้งวัคซีนใจในชุมชน
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
7 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
7 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมรับการตรวจราชการ ปี 2565
ประธาน : รองฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
7 มกราคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : WebEx การบริหารจัดการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : ผู้ดูแลระบบจองห้องประชุม
หน่วยงาน : Administrator
โทร. 9999999999
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
6 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คัดเลือก อสม.ระดับเขตปี 65
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 2 (2 be)
ชั้น 1 อาคาร 1
6 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : พิจารณาคัดเลือก ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ
ประธาน : นพ.สสจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
6 มกราคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : พิจารณาคัดเลือก ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ
ประธาน : นพ.สสจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
5 มกราคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 2 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 5 คน