ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2563

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
30 พฤศจิกายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : defend งบโครงการปี 64
ประธาน : รองฯ บุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
30 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม กวป
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
27 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณาลาศึกษา 64
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
27 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อHIV/AIDS
ประธาน : ไม่มี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมจริยธรรมเครือข่าย
ประธาน : นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
25 พฤศจิกายน 2563
ถึง
26 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : เครื่องมือ 5 ชิ้น กับการขับเคลื่อนกลไกศูนย์ความปลอดภัยทางถนน
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรุบรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 70 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
25 พฤศจิกายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณาคำร้องม.41
ประธาน : นางสุรัตน์ พลบุตร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
24 พฤศจิกายน 2563
ถึง
25 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมลักสูตร NCD System management team ระดับจังหวัดข
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
24 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สืบสวนเท็จจริงพยานบุคคล
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 9 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : บรรจุโควิด รอบ 3
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
20 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพประจำปี 2564
ประธาน : นพ สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
19 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพประจำปี 2564
ประธาน : นพ สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติว อสม.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 พฤศจิกายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณากรอบ พยบ
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
16 พฤศจิกายน 2563
ถึง
17 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมลักสูตร NCD System management team ระดับจังหวัดข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
17 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สอบสวนอุบัติเหตุทางถนน
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรุบรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
16 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงแผนงานอาชีวอนามัย
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 600
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 พฤศจิกายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
13 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเขาย้อย
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
13 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม PM กลุ่มวัยทำงาน
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
12 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม กบห. ครั้งที่ 7/2563
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
12 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ซ้อมร้องเพลง พอ.สว.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 200 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
11 พฤศจิกายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : กรรมการปฐมภูมิ
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
11 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สืบสวนเท็จจริงพยานบุคคล
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 7 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
11 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : งานปฐมวัย
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สอบสัมภาษณ์บรรจุข้าราชการ
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
10 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีในการนำส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : งานการเงิน
หน่วยงาน : การเงิน
โทร. 128
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
10 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : Payment Mechanism ปีงบประมาณ 2564
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 พฤศจิกายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
9 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมลักสูตร NCD System management team ระดับจังหวัดข
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
9 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับสมัครผู้มีสิทธิคัดเลือก โควิด ระยะ 3
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
4 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สืบสวนเท็จจริงพยานบุคคล
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 6 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 2 (ศูนย์ร้องเรียน)
ชั้น 1 อาคาร 1
3 พฤศจิกายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการวางแผนสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลแก่งกระจาน
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 6 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 พฤศจิกายน 2563
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
ประธาน : นพ.สสจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 พฤศจิกายน 2563
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 2 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 3 คน