ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนธันวาคม 2565

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : กองตรวจ เขต 5 ชี้แจงแนวทางตรวจราชการปี 2566
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
23 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : Webex 09.30-14.00น. กสธ.ประชุมชี้แจงการตรวจราชการ ปี 2566
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
21 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ผบห.สสจ.เลย ขอศึกษาดูงาน CFO
ประธาน : ผบห.ที่ นพ.สสจ.มอบหมาย
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 3013
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
20 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
19 ธันวาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2565
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
16 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : เกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
16 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : Green and clean hospital
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
16 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมกลุ่มวัย
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
15 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : Webex 09.30-14.00น.กสธ.ประชุมชี้แจงการตรวจราชการ ปี 2566
ประธาน : รองฉัตรชัย
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 3014
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 ธันวาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
13 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
13 ธันวาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด
ประธาน : รอง นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะทำงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประธาน : รอง นพ. สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
9 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : เขตสุขภาพที่ 5 ติดตามแผนพัฒนาสาธารณสุข
ประธาน : ผตร./นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
8 ธันวาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการชมรม ผสอ.สธ.เพชรบุรี
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
8 ธันวาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ2566
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
6 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : คัดเลือกบุคคลรับการจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (พนักงานนวดไทย) ปฏิบัติงานในกรณีต้องการบุคลากรเพิ่มเติมฉุกเฉิน
ประธาน : รองสำราญ เจริญผล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : PMQA
ประธาน : รองนายแพทย์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 ธันวาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะกรรมการสอบสวน
ประธาน : นายอมรเทพ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : กลุ่มกฏหมาย
โทร. 3027
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
2 ธันวาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 5 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 10 คน