ผลการบันทึกข้อมูล e-SUC1 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ชื่อสถานพยาบาล 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 08567: สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ
2 10736: โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
3 08558: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาน
4 08559: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม
5 08560: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสาม
6 08561: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัย
7 08562: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม
8 08563: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน
9 08564: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ส้ม
10 08565: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงคอย
11 08566: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก
12 08568: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง
13 08569: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสะแก
14 08570: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง
15 08571: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำมะโรง
16 08572: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพพระ
17 08573: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ
18 08574: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน
19 08575: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะพร้าว
20 08576: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะโก
21 08577: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน
22 08578: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาง
23 08579: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน
24 08580: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ
25 14460: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน
26 11308: โรงพยาบาลเขาย้อย
27 08581: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย ตำบลเขาย้อย
28 08582: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง
29 08583: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเค็ม
30 08584: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง
31 08585: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล
32 08586: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรง
33 08587: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล
34 08588: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล
35 08589: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง
36 08590: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยท่าช้าง
37 08591: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมพลเหนือ
38 08592: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ
39 11309: โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง - -
40 08593: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างศิลา ตำบลหนองหญ้าปล้อง
41 08594: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง
42 08595: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง
43 08596: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้ำกลัดเหนือ
44 08597: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ -
45 08598: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งวิเชียร ตำบลยางน้ำกลัดใต้
46 08599: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้ำกลัดใต้
47 08600: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคร้อ
48 11310: โรงพยาบาลชะอำ
49 14283: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ
50 08601: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า
51 08602: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง
52 08603: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตำบลเขาใหญ่
53 08604: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่
54 08605: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองศาลา
55 08606: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ
56 08607: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ใหม่พัฒนา
57 08608: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา
58 08609: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา
59 08610: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา -
60 08611: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา
61 08612: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขุนห้วย -
62 08613: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลดอนขุนห้วย
63 11311: โรงพยาบาลท่ายาง -
64 08614: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง
65 08615: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย
66 08616: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง
67 08617: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก
68 08618: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก
69 08619: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบปลาเค้า
70 08620: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก
71 08621: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก
72 08622: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้รวก
73 08623: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไคร้
74 08624: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง
75 08625: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง
76 08626: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปึกเตียน
77 08627: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก
78 08628: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากระปุก
79 08629: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก
80 08630: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง
81 08631: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง
82 11842: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้
83 11843: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง
84 11312: โรงพยาบาลบ้านลาด
85 08632: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด
86 08633: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาด
87 08634: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน
88 08635: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำหรุ
89 08636: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลือ
90 08637: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่มะขาม
91 08638: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสน
92 08639: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระเจ็ด
93 08640: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะปุ
94 08641: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดโพธิ์
95 08642: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไกร
96 08643: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่โคก
97 08644: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้
98 08645: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สะท้อน
99 08646: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข้อง
100 08647: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง
101 08648: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์
102 08649: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก
103 08650: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก
104 11313: โรงพยาบาลบ้านแหลม -
105 08651: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนไทร -
106 08652: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทะเล
107 08653: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว
108 08654: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลบางแก้ว
109 08655: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมผักเบี้ย
110 08656: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูน
111 08657: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสามแพรก
112 08658: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูนออก
113 08659: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครก
114 08660: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก
115 08661: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหอ ตำบลบางครก
116 08662: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง
117 08663: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้งออก
118 11314: โรงพยาบาลแก่งกระจาน
119 08664: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน
120 08665: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน
121 08666: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเรือ ตำบลแก่งกระจาน
122 08667: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองพี่น้อง
123 08668: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง ตำบลวังจันทร์
124 08669: สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
125 08670: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์
126 08671: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแม่เพรียง
127 14285: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง

ประมวลผลเมื่อ 27 ก.ย. 2566 เวลา 12:32 น.