ประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนครคืรี ชั้น 5 สสจ.เพชรบุรี และผ่านระบบ Web Conference (Zoom)